Informace o nakládání s osobními údaji

  1. Hotel Dvorana zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
  2. Za účelem zajištění domovní knihy a také za účelem oslovování zákazníků s nabídkou produktů a služeb jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa, pohlaví, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to na základě registrační karty získané od hosta.
  3. Osobní údaje bude Hotel Dvorana zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Hotelem Dvorana na základě smluv o zpracování osobních údajů.
  4. Vaše osobní údaje jsou poskytovány Cizinecké policii České republiky, na vyžádání mohou být poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
  5. Osobní údaje bude Hotel Dvorana zpracovávat po dobu 5 let.
  6. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Hotelem Dvorana, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
  7. Host má dále právo získat od Hotelu Dvorana osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů Hotelu Dvorana poskytnul. Hotel Dvorana na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
  8. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).